Ujednolicone zarządzanie laptopami

Laptopy stały się nieodłączną częścią pracy umożliwiającą użytkownikom dostęp do zawartości firmowej z każdej lokalizacji. Tradycjonalne zarządzanie laptopami składało się z zarządzania połączonego z domeną, co spowodowało fragmentację i różnice w administracji dla różnych platform.

Pojawiające się nowe trendy użytkowania, takie jak „bring your own laptop” również poszerzyły rolę zarządzania laptopami w przedsiębiorstwach, co spowodowało zmianę w sposobie zarządzania tymi urządzeniami przez działy IT. Połączenie wielu systemów operacyjnych, rozwiązań zarządzania oraz innych urządzeń mobilnych w firmach spowodowało dodatkowe wyzwania dla działów IT wiążące się z zabezpieczaniem i monitorowaniem tych urządzeń.

Rozwiązanie AirWatch® Laptop Management umożliwia zarządzanie laptopami z systemem Mac OS i Windows, a także smartfonami i tabletami z jednej konsoli administracyjnej.

Konfiguracja zarządzania

Konfiguracja platformy AirWatch® eliminuje potrzebę przetwarzania obrazów laptopów oraz zapewnia pracownikom wygodę użytkowania. Zarządzaj konfiguracjami w oparciu o dynamiczne grupy Smart, które uwzględniają informacje o urządzeniu i atrybuty użytkowników oraz aktualizują się automatycznie wraz z ich zmianami. Podłącz użytkowników końcowych do zasobów firmowych, takich jak sieć Wi-Fi i VPN automatycznie oraz zapewnij połączenie z systemem wewnętrznej bazy danych przy użyciu zaawansowanych opcji w celu uwierzytelnienia certyfikatów i per-app VPN.

Konfiguruj usługi sieci Web programu Exchange na laptopach i automatycznie skonfiguruj konta programu Outlook. Wykorzystaj konfiguracje profili niestandardowych, aby wdrożyć preferencje zarządzania. Portal samoobsługowy AirWatch umożliwia użytkownikom końcowym ustawienie własnych konfiguracji laptopa przez zainstalowanie aplikacji firmowych i zawartości. Konfiguracje laptopa wdrożone przez profile AirWatch mogą być ustawione i aktualizowane w oparciu o Twoje wymagania oraz mogą zawierać zaawansowane ustawienia w oparciu o harmonogram czasowy lub na żądanie, jak również niestandardowe opcje brandingu.

Dystrybucja oprogramowania

AirWatch umożliwia firmom automatyczną instalację, aktualizację oraz usuwanie pakietów oprogramowania, jak również dostarcza narzędzia zarządzania do obsługi skryptów i plików. Utwórz zautomatyzowany przepływ pracy dla oprogramowania, aplikacji, plików, skryptów i poleceń do zainstalowania na laptopach oraz skonfiguruj instalację podczas rejestracji na żądanie lub według wcześniej określonego czasu. Za pomocą AirWatch możesz również ustawić instalację pakietów w zależności od warunków, uwględniając stan sieci lub określone harmonogramy. Wykorzystując serwery przekazujące, zamiast sięgać do serwera AirWatch rozprowadzaj oprogramowanie i pakiety z sieci lokalnej. Po wdrożeniu możesz wyświetlić dziennik udanych instalacji i wykonania w konsoli administracyjnej.

Załaduj i wdrażaj aplikacje firmowe do laptopów z określonymi opisami, obrazami i kategoriami do wyświetlania w katalogu aplikacji AirWatch® App Catalog. Rozprowadzaj aplikacje przy użyciu dynamicznych grup Smart oraz usuwaj aplikacje, jeśli użytkownik wyrejestruje swoje urządzenie.

Monitorowanie zasobów

Konsola administracyjna umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami połączonymi z Twoją firmą. Dzięki strukturze multitenant, platforma AirWatch pozwala zarządzać urządzeniami bez względu na obszar geograficzny, oddział lub inny podział firmy przy użyciu jednej konsoli. Możesz również określić administratorów i delegować uprawnienia zarządzania przy użyciu kontroli dostępu w oparciu o role.

W konsoli administracyjnej w czasie rzeczywistym możesz wyświetlić kompletny spis wszystkich podłączonych laptopów z systemem Mac OS i Windows za pomocą interaktywnych pulpitów. Monitoruj szczegółowe informacje z uwzględnieniem nazwy komputera, UDID, numeru seryjnego, lokalizacji GPS, wersji OS, pamięci fizycznej, stanu baterii, adresów MAC, zainstalowanych profili i pakietów oraz więcej. Wyświetl również informacje o użytkowniku końcowym, takie jak nazwa użytkownika, własność urządzenia, akceptacja warunków użytkowania, adres e-mail, numer telefonu oraz dział.

AirWatch prowadzi rejestr zdarzeń dla urządzeń i konsoli w celu monitorowania systemu oraz umożliwia wyświetlanie dzienników w konsoli lub eksportowanie ich w formie raportów. Rozszerzone możliwości raportowania dostarczają oparte na rezultatach analizy dotyczące Twojego wdrożenia. Dostępne są raporty niestandardowe i ponad 80 szablonów raportów, które mogą być wysyłane i eksportowane na podstawie określonego harmonogramu.

Zdalne wsparcie

Zapewniaj wsparcie swoim użytkownikom końcowym za pomocą możliwości zdalnego rozwiązywania problemów. Wysyłaj użytkownikom końcowym powiadomienia Push lub zdalnie zablokuj ekran. Wykonaj kwerendę urządzenia, aby otrzymać informacje, takie jak najnowsza lista profili, zainstalowane aplikacje i certyfikaty. Aby pomóc w rozwiązywaniu problemów, uzyskaj zdalny dostęp do plików dzienników systemowych oraz plików konfiguracyjnych i diagnozuj problemy. Jeśli urządzenie jest zagrożone, wykonaj zdalną blokadę, która może być odblokowana tylko przez administratora lub wykonaj wymaz danych firmowych lub wymaz wszystkich danych urządzenia.

Ochrona punktu końcowego

Upewnij się, że laptopy pozostaną zabezpieczone w Twoim środowisku za pomocą wielowarstwowego rozwiązania ochrony punktu końcowego. Wymagaj od użytkowników końcowych ustawienia hasła urządzenia i konfiguruj uwierzytelnianie certyfikatów. Konfiguruj ograniczenia, aby uniemożliwiać użytkownikom wykonywanie działań na urządzeniu, w tym dostępu do aplikacji, preferencji systemu, sklepów z aplikacjami oraz udostępniania urządzeń. Zabezpiecz urządzenia przed złośliwymi atakami przy użyciu automatycznej konfiguracji oprogramowania antywirusowego. Szyfrowanie całego dysku również zapewnia bezpieczeństwo danych firmowych. Narzędzie zgodności AirWatch monitoruje i wykrywa stany niezgodności Twojej floty urządzeń. Twórz zasady oraz określaj działania i eskalacje do zastosowania, gdy zostanie wykryte naruszenie. W przypadku wykrycia zagrożenia wykonaj wymaz danych firmowych, aby je chronić lub usuń wszystkie dane z urządzenia.

Możliwości użytkownika

Uproszczona rejestracja

Umożliwiaj użytkownikom końcowym uproszczoną rejestrację laptopów przy użyciu aplikacji AirWatch® Agent poprzez wpisanie ich firmowego adresu e-mail. AirWatch natychmiastowo rozpoznaje domenę i uwierzytelnia użytkownika za pomocą jego poświadczeń firmowych. Po zakończeniu rejestracji laptopy są automatycznie skonfigurowane z aplikacjami i oprogramowaniem, co umożliwia użytkownikom dostęp do zasobów firmowych. Jeśli zezwalasz pracownikom na korzystanie z ich własnych laptopów (BYOL-bring your own laptop), zapewnij im ochronę prywatności zarządzając tylko danymi firmowymi, a nie całym urządzeniem bez zbierania informacji osobistych.

Aplikacje AirWatch

AirWatch opracował kilka aplikacji w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji laptopów. W aplikacji AirWatch Agent użytkownicy mogą wyświetlić wiadomości od administratorów oraz sprawdzić stan zgodności. W katalogu AirWatch App Catalog użytkownicy mogą wyświetlać, przeglądać, wyszukiwać i instalować aplikacje publiczne, wewnętrzne, polecane oraz internetowe. Oparty na sieci Web katalog jest ujednolicony dla wszystkich typów urządzeń, co ułatwia użytkownikom znalezienie potrzebnych aplikacji na różnych urządzeniach.

Aplikacje AirWatch® Inbox i AirWatch® Browser umożliwiają bezpieczny dostęp do firmowej poczty e-mail i stron intranetowych. AirWatch Inbox jest bezpiecznym, skonteneryzowanym klientem poczty e-mail dostarczającym całkowitego rozdzielenia danych firmowych od osobistych, co chroni prywatność pracowników, a także dane firmowe. Dzięki wstępnie skonfigurowanym zakładkom i funkcji tunelowania w przeglądarce AirWatch Browser użytkownicy nie będą musieli pamiętać o adresach URL do stron intranetowych.

Secure Content Collaboration

Użytkownicy mogą udostępniać zawartość przy użyciu folderów osobistych w portalu samoobsługowym, co umożliwia bezpieczną współpracę zawartości. Foldery te są synchronizowane i można uzyskać do nich dostęp za pomocą aplikacji AirWatch® Secure Content Locker zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. Klient desktopowy AirWatch® Secure Content Locker Sync umożliwia użytkownikom na przeciąganie i upuszczanie plików z laptopa do aplikacji, co umożliwia dostęp do najnowszej wersji zawartości na wszystkich urządzeniach. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail z programu Outlook, użytkownicy mogą również pobierać załączniki bezpośrednio z AirWatch Secure Content Locker za pomocą dodatku programu Outlook.

Samoobsługa użytkownika końcowego

Użytkownicy mogą rozwiązywać podstawowe problemy z laptopami za pomocą portalu samoobsługowego AirWatch, a to zmniejsza obciążenie działu IT. Użytkownicy mogą wyświetlać szczegóły swoich zarejestrowanych urządzeń, takie jak stan szyfrowania, zainstalowane profile i aplikacje oraz stan zgodności. W przypadku wystąpienia problemu ze zgodnością, AirWatch powiadomi użytkownika, w jaki sposób naprawić problem bez angażowania działu IT. Ponieważ portal samoobsługowy jest oparty na przeglądarce, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych informacji, jak również wysyłać takie polecenia do urządzeń jak wymaz hasła i wymaz danych urządzenia nawet wtedy, gdy laptop jest poza zasięgiem. Jeśli w końcowym rezultacie istnieje potrzeba korzystania z pomocy działu IT, użytkownicy końcowi mogą ją uzyskać bezpośrednio z portalu samoobsługowego.